Information om genåbning d. 11. juni 2021

Så har vi modtaget Kulturministeriets opdaterede retningslinjer for udendørs og indendørs idræt og foreningsliv. Hermed følger information om yderligere genåbning og/eller restriktioner af idræt og foreningsliv fra d. 11. juni.

Idræt og foreningsliv fra d. 11. juni:

 • Yderligere genåbning af indendørs idræt, foreningsliv og voksenundervisning i organiseret regi for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud, der i skrivende stund er hævet fra 50 til 100 personer. Deltagere, frivillige, dommere, undervisere mv. tæller med i det samlede antal.
  Fra d. 1. juli hæves forsamlingsforbud til 250 personer.
 • Forsamlingsforbuddet for udendørs idræt og foreningsliv hæves fra d. 11.juni.
 • Der er fortsat krav om fremvisning af coronapas ved indendørs aktivitet for voksne udøvere, som er 18 år og derover. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i aktiviteten. Krav om kontrol af coronapas er ændret til, at der ved foreningsaktivitet må foretages stikprøvekontrol.
 • Der genåbnes for indendørs kontaktsport og sangaktiviteter for alle med gældende forsamlingsloft, areal- og afstandskrav.
 • Kulturaktiviteter er fortsat åben. De specifikke retningslinjer for kulturaktiviteter med hhv. siddende deltagere og deltagere i bevægelse findes i to særskilte regelsæt på Kulturministeriets hjemmesiden kum.dk
 • Cafeterier på kommunale fritidsanlæg er fortsat åben jf. gældende retningslinjer for restaurationsbranchen.

Hvilke faciliteter er åbne for organiseret idræt og foreningsliv?

Alle idrætsanlæg og svømmehaller, herunder også offentlig svømning, sale, gymnastiksale, faglokaler og klasselokaler på skoler i Allerød Kommune er åbne jf. ovenstående information, med undtagelse af nedenstående:

 • Kirkehavegård sal 1 og mødelokale, anvendes indtil videre til Covid-19 testcenter.
  Sal 2 er fortsat tilgængelig for booking i Foreningsportalen.
 • Alle faciliteter i stuen og på 1. sal i Centerhallen, anvendes indtil videre til Covid-19 testcenter.
 • sal i Lyngehallerne inkl. toiletter anvendes indtil videre til Covid-19 testcenter. Der vil dog være adgang til foreningsliv i fitnesslokalet på 1. sal. Toiletter i kælderen skal benyttes af fritidsbrugerne.
 • Forenings- og aftenskoleaktivitet i faglokaler og klasselokaler på kommunale læreanstalter kan fortsat kun ske på hverdage 17-20.

Depoter og materialerum på fritidsanlæg og skoler er åbne, dog må der under ingen omstændigheder tages ophold i disse, dvs. hurtigt ind og hurtigt ud igen.

Principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv:

 • Ved genåbning af kommunale faciliteter til idræt og foreningsliv varetager kommunen grundrengøringen af bygning og kontaktflader, mens rengøring knyttet til aktiviteten varetages af foreningen.
 • Aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger påkræves, at sikre, at de af Kulturministeriets påkrævede foranstaltninger til den specifikke aktivitet, overholdes.
 • Det er foreningernes og aftenskolernes ansvar at efterleve krav om kontrol af coronapas ifm. egen aktivitet. Det anbefales, at den enkelte forening søger vejledning hos sin interesseorganisation/specialforbund ift. den praktiske udførelse af dette ansvar.
 • Kommunens servicemedarbejdere udfører hyppigere tilsyn og uforsvarlige forhold og overtrædelser indberettes, så de kan håndteres med det samme.
 • Forvaltningen vil løbende kommunikere til foreninger og aftenskoler om genåbningen samt være sparringspartner for dem, som har brug for det.

 Coronapas

 • I lokaler, hvor der udøves foreningsaktivitet med eller uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder, underviser eller lignende, er foreningen/aftenskolen forpligtet til, at der ikke tillades adgang for personer på 18 år og derover uden gyldigt coronapas. Foreningen/aftenskolen skal udføre stikprøvekontrol. Deltagere i foreningsaktivitet vil derfor skulle forevise gyldigt coronapas ifm. stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises gyldigt coronapas skal foreningen bortvise medlemmet/deltageren.

 Mundbind

 • Mundbind udfases fra mandag d. 14. juni alle steder med på nær den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned.

 Afstandskrav og arealkrav

 • Ved indgang til åbne indendørsfaciliteter vil afstands- og arealkrav for en given aktivitet fremgå af skiltning. Findes der ikke skiltning hvoraf dette fremgår, er det foreningens/aftenskolens eget ansvar, at vurdere aktiviteten og lokalet ift. gældende forsamlingsloft eller arealkrav og afstandskrav.

 Anvendelse af omklædningsrum/badefaciliteter og opdeling af aktivitetsområder.

 • Omklædningsrum må benyttes til omklædning og bad, men der må ikke tages ophold i omklædningsrum. Max. antal tilladte personer i omklædningsrum fremgår af opslag ved indgang til omklædningsrum og skal overholdes. Arealkrav for omklædning er 4m2 og afstandskravet er minimum 1 meter.
 • Idræt og foreningsliv kan foregå i opdelte aktivitetsområder, så længe hver gruppe (aktivitetsområde) udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud for idræt og foreningsliv, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende. Udøvere i en opdelt aktivitetsgrupper skal holdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten fra øvrige udøvere. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem og tydelig markering af aktivitetsområderne, så de ikke udgør én samlet gruppe eller ét arrangement. Instruktører, trænere og frivillige må alene være en del af én gruppe til ét arrangement på samme sted samtidig.

Kulturministeriet retningslinjer samt information om interesseorganisationernes vejledninger

Som beskrevet under principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv, så er det foreningernes ansvar at sikre, at de af sundhedsmyndighederne og Kulturministeriets påkrævede foranstaltninger forbundet med den specifikke aktivitet, overholdes. Det anbefales at foreningen gør sig bekendt med anbefalinger fra sin/sit interesseorganisation/specialforbund, da de vurderes bedst til at beskrive, hvilke aktivitetsspecifikke foranstaltninger, der opfylder Kulturministeriets retningslinjer.

Her findes link til Kulturministeriets retningslinjer for indendørs og udendørs idræt- og foreningsliv og specifikke retningslinjer for kulturaktiviteter samt Q/A:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Ovenstående link er ikke opdateret med de nyeste retningslinjer, men vi forventer det snart sker.

Information om yderligere genåbning der vedrører fritidsområdet fremsendes når detaljer og vilkår kendes.

Alle foreninger og deres medlemmer bedes aktivt medvirke til at Kulturministeriets retningslinjer overholdes. Registrerer Allerød Kommune ved tilsyn, gentagende overtrædelse af gældende retningslinjer, vil den pågældende forening/aftenskole blive nægtet adgang til faciliteten.

 Det er desuden foreningens/aftenskolens ansvar at medvirke til at forebygge smittespredning jævnfør Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer og anbefalinger.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning

Har I spørgsmål vedr. ovenstående eller andet, bedes I kontakte Idræt & Folkeoplysning på booking@alleroed.dk

Har I spørgsmål vedr. bygningsdrift, bedes I kontakte Allerød Ejendomme på teknikogdrift@alleroed.dk

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas venligst på hinanden.

Med venlig hilsen

Idræt og Folkeoplysning