<Macro: (,)>

Kender I Fritidspuljen?

19. sep 2022, 16:42

Formålet med Fritidspuljen er, at yde tilskud til børn og unge op til 25 år hvis deltagelse i foreningslivet er vanskeliggjort af økonomiske eller andre familiære forhold.


Hvem kan søge?

Det er udelukkende fagpersoner, f.eks. socialrådgivere, lærere og pædagoger, sundhedsplejersker og SSP-medarbejdere, samt foreningsrepræsentanter (trænere, instruktører mv.) som kan søge om tilskud fra Fritidspuljen.

Hvordan ydes tilskud?

Tilskud fra fritidspuljen ydes udelukkende til folkeoplysende foreninger til friholdelse (betaling) af medlemskontingent for barnet/den unge. Tilskuddet ydes med maksimalt 2.000 kr. og som udgangspunkt kun et år pr. barn.

Der ydes ikke tilskud til udstyr eller kommercielle fritidsaktiviteter

Her finder du retningslinjer for fritidspuljen samt det ansøgningsskema som skal anvendes: https://www.aktivalleroed.dk/for-foreninger/puljer/fritidspuljen/

Vi opfordrer alle frivillige og fagpersoner der er i kontakt med børn og unge, og som vurderer at der ligger en social eller økonomisk barriere for barnets deltagelse i foreningsaktivitet, til at søge.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.


Vær opmærksom på andre private puljer, der kan søges støtte fra:

Foreningsliv for alle - Kan søges af medlemmer af DGI.
Puljen er dels målrettet udsatte børn og unge, herunder flygtninge og asylansøgere, dels voksne flygtninge og asylansøgere. Til børn og unge op til 18 år kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år
  • Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt
  • Deltagelse i stævner og lejre, maks. 500 kr. årligt

Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år.
  • Beklædning og udstyr, maks. 500 kr. årligt.

Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Såfremt vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften

Se mere på: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/nyemedlemmer/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle

 

Fritidspuljen Dansk Flygtningehjælp

Kan søges af alle på vegne af flygtningebarn/-børn Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter.

Fritidspuljen er for:

  • Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
  • Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse
  • Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr. flygtningebarn
  • Der kan ikke søges om støtte til udstyr

Der gives udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og der gives derfor ikke støtte til fitness, klippekort til fritidsaktiviteter mm.

Se mere på: https://fritidspuljen.flygtning.dk/

 

Andre relevante links:

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/aktiv-fritid-for-dit-barn-raadgivning/

https://broen-danmark.dk/andre-stoettemuligheder/

https://www.dif.dk/samfundsansvar/dif-get2sport

https://morbarn.info/