<Macro: (,)>

Fritidspuljen

Formålet med Fritidspuljen er, at yde tilskud til børn og unge med særlige behov for deltagelse i foreningslivet og hvor deltagelse er vanskeliggjort af økonomiske eller andre familiære forhold. Byrådet afsætter et årligt budget til puljen, der kan søges inden for nedenstående rammer.


Principper for udbetaling af tilskuddet

 1. Tilskuddet ydes til betaling af kontingent for børn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år.
 2. Tilskuddet udbetales til en forening med hjemsted i Allerød Kommune på anmodning fra foreningen.
 3. Der kan udbetales tilskud til en forening uden for Allerød Kommune, såfremt det ønskede tilbud ikke findes i Allerød Kommune.
 4. Der gives tilskud på maksimalt et års kontingent og maksimalt 2.000 kr. Tilskuddet kan gives yderligere for et år efter konkret ansøgning og begrundelse.
 5. Barnet/den unge kan være henvist af en sagsbehandler, en pædagog i en institution, en lærer, en SSP- medarbejder eller anden kommunalt ansat person.
 6. En forening kan også på eget initiativ ansøge om tilskud til kontingentet efter nærmere begrundelse.
 7. Ansøgningerne vurderes og godkendes administrativt af Idræt & Folkeoplysning evt. efter drøftelse med den, som har henvist barnet/den unge
 8. Den som har henvist barnet/den unge, har ansvaret for at familien er orienteret om at barnet/den unge deltager i foreningen og får betalt kontingentet af Allerød Kommune.

Ansøgning
Ansøgningsskemaet nederst på denne side skal benyttes.

Ansøgninger modtages løbende.

Jf. GDPR lovgivningen skal kommunikation til og fra kommuner, der indeholder følsomme oplysninger, sendes som ”sikker post”. Ansøgninger til Fritidspuljen skal derfor sendes digitalt som ”sikker post” via Borger.dk
Medarbejdere ansat i Allerød Kommune sender sikker post internt og skal derfor ikke indsende via Borger.dk

Udbetaling
Udbetalinger kan kun ske til foreningerne og dette sker umiddelbart efter godkendelsen.

 1.  Ansøgningsskema udfyldes og indsendes via sikkermail på Borger.dk. Følg evt. vejledningen ”Sende digital post til Allerød Kommune”.
  - Modtager er Allerød Kommune.
  - Kategori er Teknik og Drift.
  - I emnefeltet skriver du Idræt & Folkeoplysning.
 2. Når Allerød Kommune har behandlet ansøgningen, sendes en afgørelse til foreningens E-Boks.
 3. Når foreningen har modtaget afgørelsen, sender foreningen en faktura til Allerød Kommune


Udbetalinger til foreninger sker altid via CVR nr. I praksis betyder det at foreningen via Virk.dk sender en elektronisk faktura til:

Allerød Kommune
CVR nr. 60 18 31 12
EAN nr. 5798008476006
Ref.: Fritidspuljen
Faktura tekst: ”Barnets navn”, hold og periode

Ikrafttræden
Disse regler er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2012 og evalueret i 2020.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Facilitetspuljen

Puljen er afsat til at skabe nytænkende fritidsfaciliteter til brug og gavn for borgerne I Allerød kommune.

Læs mere

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter.

Læs mere

§18 midler

Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det er Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Læs mere