<Macro: (,)>

Tilskud til aftenskoler

Allerød Kommune støtter kultur- og fritidsaktiviteter via tilskud og puljer, som Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget råder over. Aftenskoler og oplysningsforbund kan søge om tilskud til undervisning, der ligger inden for Folkeoplysningslovens kapitel 1-3, 4-8 samt bekendtgørelse nr. 353 og 1251.

Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling samt til debatskabende aktiviteter.

Tilskud ydes under forudsætning af, at ledere og lærere aflønnes i henhold til regler udarbejdet af Undervisningsministeriet. Denne betingelse gælder dog ikke for debatskabende aktiviteter eller for aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Der ydes ikke tilskud til undervisning mv. inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Og der ydes ikke tilskud til emner om fremstilling af alkoholiske drikke, samt undervisning mv. der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

 • Der ydes ikke tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.
 • Der ydes ikke tilskud til formelt kompetencegivende undervisning.

Alle aftenskoler, der opfylder tilskudskravene og gennemfører undervisning i overensstemmelse med de fastsatte regler, har ret til tilskud til leder- og lærerløn.

For at være berettiget til tilskud er det en betingelse, at aftenskolen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til debatskabende aktiviteter

Den enkelte aftenskole skal afsætte 10 % af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter.
De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens overordnede formål. Puljen kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. Der skal i arrangementet indgå en struktureret debat, der inddrager deltagerne, og debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom.

Alle udgifter til debatskabende aktiviteter skal kunne dokumenteres. Dog undtaget udgifter til administration og lederhonorar. Der kan normalt højst indregnes 15 % til lederhonorar og 20 % til administration af det samlede budget for hvert arrangement. 

Puljen kan ikke anvendes til:

 • Befordring af deltagere.
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
 • Materiel af blivende værdi.
 • Handicapbetingede udgifter.
 • Entréudgifter for deltagere.

De debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementet skal være åbent for alle.

For en debatskabende aktivitet, der må aflyses/ikke samler deltagere, gælder de samme vilkår for regnskabsaflæggelse/tilskudsrelevans til dokumenterede afholdte udgifter, samt procentsats for administration og lederhonorar, som for en gennemført aktivitet. Hvis der er deltagerbetaling, skal det fremgå af annonceringen.

Frister

Ansøgning af tilskud til undervisning: Den 31. oktober i året før tilskudsåret.

Afregning af tilskud til undervisning: den 20. juni i året efter tilskudsåret.

Revision og regnskab

Hvordan skal folkeoplysende foreninger lave regnskab, og hvilke regler gælder for revision?

Foreninger der modtager tilskud fra Allerød kommune, skal uploade et årsregnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen.

Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at:

 • tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag
 • tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer
 • foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
 • foreningens oplysninger til kommunen er korrekte og
 • der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent

Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud modtaget efter Folkeoplysningsloven, såfremt tilbagebetalingskravet opstår ved retsstridig handling eller undladelse, der i forlængelse heraf kan tilregnes som værende forsætlig eller uagtsom.

I tilfældet af udskiftning i bestyrelsessammensætningen, vil det altid være den nye bestyrelse, der hæfter for det, den tidligere bestyrelse har iværksat og gennemført.

Kommunens tilsynspligt og udvidet revision

Allerød Kommune skal jf. folkeoplysningslovens §33 føre tilsyn med, at aftenskoler der modtager tilskud opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven. Dette indebærer at Allerød Kommune kan indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte aftenskole, hvis det findes nødvendigt.

Hvert år udtages et antal aftenskoler til udvidet revision af aftenskolens tilskudsberettigede udgifter.
Aftenskoler der er udtaget til udvidet revision får besked via e-mail senest den 15. juni, og har herefter 3 uger til at uploade dokumentationen.

Deltagere fra andre kommuner

Aftenskoler, der modtager tilskud til undervisning mv., fremsender den 1. september hvert år, oplysning om navn, adresse og cpr. nr. samt emne og timetal på personer, der ikke er bosiddende i Allerød Kommune og som har deltaget i aftenskoleundervisning i Allerød kommune i perioden 1. juli til 30. juni Der skal ikke indsendes oplysninger for så vidt angår deltagere i foredrag.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Bevilligede tilskud

I henhold til folkeoplysningsloven § 29 stk. 3, skal Allerød Kommune offentliggøre tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Bank, Skat & Moms

Få en grundig vejledning om skat og moms, omkostningsgodtgørelse, regnskab m.v.

Læs mere