<Macro: (,)>

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger.

Loven omfatter særligt to typer foreninger:

  • Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  • Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

De to foreningstyper refereres ofte til som hovedområde 1 og 2.

  • Hovedområde 1
    Omfatter aftenskolerne, der udbyder kurser, foredrag og andre aktiviteter, der ikke er formelle og kompetencegivende, men frivillige og lystbetonede. Målet med at støtte denne type voksenundervisning er traditionelt at hæve det generelle vidensniveau i samfundet og hjælpe den enkelte til at forbedre sine livskompetencer.

  • Hovedområde 2
    Omfatter mange af de foreninger, borgerne i Danmark møder. Det er blandt andet idrætsforeninger, spejderorganisationer samt politiske og religiøse ungdomsorganisationer. Målet med at yde tilskud til denne type foreningsliv er traditionelt at styrke det lokale engagement, borgernes evner til og erfaring med at indgå i demokratiske processer samt at støtte arbejdet med børn og unge.

Ud over de to hovedområder har folkeoplysningsloven et særskilt afsnit med beskrivelse af mulighederne for at give tilskud til daghøjskoler, ligesom den lægger rammerne for folkeuniversitetet i Danmark.

Kommunerne og folkeoplysningen
Folkeoplysningsloven en rammelov, hvor staten udstikker rammerne, men overlader det til kommunerne og kommunalbestyrelserne at fylde rammerne ud. Kommunerne skal således hver især prioritere, hvor mange penge de vil bruge til folkeoplysningsområdet, og hvordan midlerne skal fordeles.
Hver kommune er forpligtet til at udarbejde en politik på området, der beskriver, hvad de prioriterer, og hvordan deres tilskud fordeles.

Herunder finder du link til Folkeoplysningsloven og Bekendtgørelse nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (i daglig tale betegnet Folkeoplysningsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 353 om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. (i daglig tale betegnet Løncirkulæret) efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (hovedområde 1).

Andre emner som du kunne være interesseret i

Politik for Kultur, Idræt & Fritid

Politikken for Kultur, Idræt & Fritid indeholder de overordnede politiske mål, temaer, fokusområder og indikatorer på kultur-, idræts- og...

Læs mere

Børneattester

Folketinget vedtog den 16. juni 2005 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Læs mere

Bank, Skat & Moms

Få en grundig vejledning om skat og moms, omkostningsgodtgørelse, regnskab m.v.

Læs mere