<Macro: (,)>

Information om genåbning af idræt- og foreningsliv pr. 6. maj

06. maj 2021, 15:40

Yderligere genåbning af primært indendørs foreningsliv pr. 6. maj.

Genåbningen af idræt og foreningsliv fra d. 6. maj omfatter følgende:

 • Genåbning af indendørs idræt, foreningsliv og voksenundervisning i organiseret regi for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud, der i skrivende stund er 25 personer. Deltagere, frivillige, dommere, undervisere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Der er krav om fremvisning af coronapas samt gyldigt ID ved indendørs aktivitet for voksne udøvere, som er 18 år og derover. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i aktiviteten.
 • Der åbnes ikke for indendørs kontaktsport for personer i alderen 18-69 år og indendørs sangaktiviteter for personer under 18 år og 70 år eller ældre. Oversigt over hvad Kulturministeriet definerer som kontaktsport forventes at kunne findes på kum.dk inden længe.
 • Kulturaktiviteter genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 personer, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. De specifikke retningslinjer for kulturaktiviteter med hhv. siddende deltagere og deltagere i bevægelse finde i to særskilte regelsæt på Kulturministeriets hjemmesiden kum.dk
 • Cafeterier på kommunale fritidsanlæg er åben jf. gældende retningslinjer for restaurationsbranchen. For fritidsbrugerne er den væsentligste ændring, at krav om bordbestilling er ophævet.
 • Genåbning af fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen og afgangselever. Genåbningen sker på vilkår udstukket af Undervisningsministeriet. For fritidsbrugerne betyder det, at skolerne vil være tilstede i skoletiden på mange faciliteter, som også anvendes til idræt og foreningsliv. Kommunale læreanstalter har fortrinsret til alle kommunale faciliteter og vurderes, kombineret skole og foreningsbrug, at være sundhedsmæssigt uforsvarligt, så vil pågældende faciliteter udelukkende holdes åben for skole og dagtilbud.
 • Forsamlingsforbuddet for udendørs idræt og foreningsliv er hævet til 75 personer.

Hvilke faciliteter genåbnes for organiseret idræt og foreningsliv?

Alle idrætsanlæg og svømmehaller, herunder også offentlig svømning, sale, gymnastiksale, faglokaler og klasselokaler på skoler i Allerød Kommune er åbne jf. ovenstående information, med undtagelse af nedenstående:

 • Kirkehavegård sal 1 og mødelokale, anvendes til Covid-19 testcenter på ubestemt tid.
  Sal 2 et tilgængelig for booking i Foreningsportalen.
 • Alle faciliteter i stuen og på 1. sal i Centerhallen, anvendes til Covid-19 testcenter på ubestemt tid.
 • sal i Lyngehallerne inkl. toiletter anvendes til Covid-19 testcenter på ubestemt tid. Der vil dog være adgang til foreningsliv i fitnesslokalet på 1. sal. Toiletter i kælderen skal benyttes af fritidsbrugerne.
 • Forenings- og aftenskoleaktivitet i faglokaler og klasselokaler på kommunale læreanstalter kan kun ske på hverdage 17-20.

Depoter og materialerum på fritidsanlæg og skoler er åbne, dog må der under ingen omstændigheder tages ophold i disse, dvs. hurtigt ind og hurtigt ud igen.

Principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv:

 • Ved genåbning af kommunale faciliteter til idræt og foreningsliv varetager kommunen grundrengøringen af bygning og kontaktflader, mens rengøring knyttet til aktiviteten varetages af foreningen.
 • Aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger påkræves, at sikre, at de af Kulturministeriets påkrævede foranstaltninger til den specifikke aktivitet, overholdes.
 • Det er foreningernes og aftenskolernes ansvar at efterleve krav om coronapas ifm. egen aktivitet. Det anbefales, at den enkelte forening søger vejledning hos sin interesseorganisation/specialforbund ift. den praktiske udførelse af dette ansvar.
 • Kommunens servicemedarbejdere udfører hyppigere tilsyn og uforsvarlige forhold og overtrædelser indberettes, så de kan håndteres med det samme.
 • Forvaltningen vil løbende kommunikere til foreninger og aftenskoler om genåbningen samt være sparringspartner for dem, som har brug for det.

Coronapas

 • I lokaler, hvor der udøves foreningsaktivitet med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder, underviser eller lignende, er foreningen/aftenskolen forpligtet til via en udnævnt ansvarsperson, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Deltagere i foreningsaktivitet vil derfor skulle forevise gyldigt coronapas til ansvarspersonen ifm. ankomst til den pågældende aktivitet.
 • I lokaler, hvor der udøves foreningsaktivitet uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder, underviser eller lignende, er foreningen ligeledes forpligtet til at foretage kontrol af coronapas. Ved foreningsaktivitet uden udnævnt person for kontrol af coronapas, kan kontrol ske ved stikprøvekontrol.

Mundbind

 • Mundbind eller visir skal benyttes af udøvere og besøgende på 12 år og derover, når de befinder sig indendørs, i lokaler hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktivitet.
 • Mundbind er ikke påkrævet under udførelsen af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller foreningsaktivitet.
 • Mundbind er ikke påkrævet for tilskuere, så længe man sidder ned.

Afstandskrav og arealkrav

 • Ved indgang til åbne indendørsfaciliteter vil afstands- og arealkrav for en given aktivitet fremgå af skiltning. Da vi har modtaget Kulturministeriets retningslinjer i 11. time, vil skilte løbende blive opsat de kommende dage og der kan forekomme lokaler uden skiltning af afstands- og arealkrav. Findes der ikke skiltning hvoraf afstands- og arealkrav fremgår, er det foreningens/aftenskolens eget ansvar, at vurdere aktiviteten og lokalet ift. Kulturministeriets afstands- og arealkrav.

Anvendelse af omklædningsrum/badefaciliteter og opdeling af aktivitetsområder.

 • Omklædningsrum må benyttes til hurtig omklædning og der må ikke tages ophold i omklædningsrum. Badefaciliteter må gerne benyttes, dog skal det foregå hurtigt.
 • Max. antal tilladte personer i omklædningsrum fremgår af opslag ved indgang til omklædningsrum og skal overholdes. Arealkrav for omklædning er 4m2 og afstandskravet er minimum 1 meter.
 • Idræt og foreningsliv kan foregå i opdelte aktivitetsområder, så længe hver gruppe (aktivitetsområde) udgør sit eget arrangement og holdes under det gældende forsamlingsforbud for idræt og foreningsliv, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende. Udøvere i en opdelt aktivitetsgrupper skal holdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten fra øvrige udøvere. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem og tydelig markering af aktivitetsområderne, så de ikke udgør én samlet gruppe eller ét arrangement. Instruktører, trænere og frivillige må alene være en del af én gruppe til ét arrangement på samme sted samtidig.

Kulturministeriet retningslinjer samt information om interesseorganisationernes vejledninger

Som beskrevet under principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv, så er det foreningernes ansvar at sikre, at de af sundhedsmyndighederne og Kulturministeriets påkrævede foranstaltninger forbundet med den specifikke aktivitet, overholdes. Det anbefales at foreningen gør sig bekendt med anbefalinger fra sin/sit interesseorganisation/specialforbund, da de vurderes bedst til at beskrive, hvilke aktivitetsspecifikke foranstaltninger, der opfylder Kulturministeriets retningslinjer.

Her findes link til Kulturministeriets retningslinjer for indendørs og udendørs idræt- og foreningsliv og specifikke retningslinjer for kulturaktiviteter samt Q/A:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

Ovenstående link opdateres snarest muligt af Kulturministeriet.

Information om yderligere genåbning d. 21. maj, 11. juni og 1. august fremsendes når detaljer og vilkår kendes.

Alle foreninger og deres medlemmer bedes aktivt medvirke til at Kulturministeriets retningslinjer overholdes. Registrerer Allerød Kommune ved tilsyn, gentagende overtrædelse af gældende retningslinjer, vil den pågældende forening/aftenskole blive nægtet adgang til faciliteten.

Har I spørgsmål vedr. ovenstående retningslinjerne, bedes I kontakte Idræt & Folkeoplysning på booking@alleroed.dk

Har I spørgsmål vedr. bygningsdrift, bedes I kontakte Allerød Ejendomme på teknikogdrift@alleroed.dk

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas venligst på hinanden.

Med venlig hilsen

Idræt og Folkeoplysning